6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın sınırları çerçevesinde;

  • Yapmış olduğunuz danışmanlık başvurusu ile ilgili olarak doldurduğunuz analiz formu ve sizinle yapılmış olan görüşmeler kapsamında sözlü ya da yazılı olarak paylaştığınız, özel nitelikli kişisel verileriniz (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, kılık kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik veriler) de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz,
  • Tarafınızca talep edilen paket hizmetine uygun programların oluşturulması ve gerek e-posta gerek uygulama gerek whatsapp gibi Türkkan Sportif’e ait mecralarda danışmanlık takip hizmeti süreçlerinde kullanılmak amacıyla,
  • İlgili mevzuatta öngörülen sürelere bağlı kalınarak yasal sınırlamalar çerçevesinde ve/veya danışmanlık hizmetinin gerektirdiği süre ile sınırlı olmak kaydı ile,

KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz ve İstanbul Ticaret Siciline 187814-5 sicil numarası ile kayıtlı bulunan TÜRKKAN SPORTİF DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (“Türkkan Sportif”) tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerimin (özel nitelikli kişisel verilerim de dâhil olmak üzere), yukarıda detaylarına yer verilen işlenme amacı ve kapsam ile sınırlı olmak üzere Türkkan Sportif tarafından işlenmesini, tarafıma sunulan Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı okuyup anladığımı ve bu anlamda tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını: 

VERİ SAHİBİ

Adı Soyadı

 

Tarih

 

İmza

 

 

 

Merhaba! Tıklayarak Whatsapp üstünden hızlıca bilgi alabilirsiniz.